Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Projektowanie i charakteryzacja MXenzymów oraz analiza ich aktywności enzymatycznej względem ROS, interferencji względem aktywności enzymatycznej, selektywności, ochrony DNA przed stresem oksydacyjnym, oraz wpływu zmian parametrów środowiska pracy na aktywność MXenzymów.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora uzyskany w jednej z dyscyplin naukowych: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, biotechnologia (lub równoważna), nanotechnologia (lub równoważna) lub dowolny równoważny.
 • Szeroką wiedzę w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej. W szczególności w zakresie syntezy i charakteryzacji nanomateriałów.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze materiałów, poparte współautorstwem w publikacjach naukowych.
 • Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie charakteryzacji morfologii nanomateriałów.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektów na konferencjach naukowych, a także uczestnictwo w projektach badawczych, i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektów na konferencjach naukowych.
 • B. dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w szczególności pozwalającą na samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prezentację ustną wyników badań.
 • Wysoki poziom samodzielności w prowadzeniu badań naukowych, rzetelność, a także silną motywację do realizacji badań naukowych.
 • Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy