Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 16/2024/NA/WNP/IBBIOS

Słowa kluczowe: ekofizjologia roślin, pierwiastki śladowe, metalofity

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub dyscyplinach pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie, udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki biologiczne w obszarze badań nad fizjologią roślin, ze szczególnym uwzględnieniem pseudometalofitów i problemu zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowane zagraniczne staże naukowe,
 • udokumentowany udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych w zakresie prezentacji wyników prac badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni z zakresu fizjologii roślin,
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, szczególnie w zakresie ekofizjologii roślin, na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”,
 • przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także przygotowanie doniesień konferencyjnych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu fizjologii roślin, hormonalnej regulacji wzrostu roślin oraz reakcji roślin na stres środowiskowy oraz z zakresu nauk pokrewnych, według zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektora kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Nauk przyrodniczych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zespół Ekofizjologii Roślin,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji