Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Płock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, umowa o dzieło
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria lądowa, geodezja i transport lub pokrewnej oraz zainteresowania badawczo-naukowe związane z technologią betonu, projektowaniem konstrukcji budowlanych, itp. Dodatkowo kandydat powinien posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport lub pokrewnej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego – język wykładowy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zainteresowania naukowe związane ze specjalnością naukową Zakładu, w tym zagadnieniami: technologii betonu, projektowania konstrukcji budowlanych, itp.
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami inżynierskimi, instytucjami, organizacjami, itp.
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Prorektora ds. Filii w Płocku
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Instytut Budownictwa,
  ul. Łukasiewicza 17, pok. 302,
  09-400 Płock