adiunkt

Instytut Społeczno-Prawny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Kandydat powinien spełniać warunki zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. 2017 poz. 2183 z późn. zm) oraz w ogłoszeniu konkursowym.