Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Organicznej.
ogłoszenie nr: 1227.1101.156.2024

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub równorzędny
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • umiejętność prowadzenia wieloetapowej syntezy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych o rozszerzonej delokalizacji ,
 • doświadczenie w prowadzeniu syntez w atmosferze obojętnej (linia Schlenka, glove-box),
 • doświadczenie w wykorzystaniu technik spektroskopowych w analizie strukturalnej otrzymywanych związków (głównie spektroskopia NMR),
 • doświadczenie w analizie właściwości absorpcyjnych i emisyjnych z wykorzystaniem technik spektroskopowych,
 • doświadczenie w wykorzystaniu analizy teoretycznej (DFT) do określania właściwości uzyskanych pochodnych,
 • doświadczenie w analizie rentgenostrukturalnej monokryształów (pomiar, rozwiązywanie i udokładnianie struktur)
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na codzienną pracę w międzynarodowym otoczeniu,
 • znajomość języka polskiego powalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie chemii organicznej

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • plany badawcze na najbliższe lata
 • opinia o predyspozycjach Kandata/Kandydatki do pray nauczyciela akademickiego - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandyat/Kandydatka takiej ocenie podlegała oraz o działalności naukowej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Chemii UJ, ul. Ingardena 3, 30-387 Kraków z adnotacją: "ZChO_UJ_Adiunkt"
  lub e-mailem na adres: etat@chemia.uj.edu.pl z tytułem: "ZChO_UJ_Adiunkt"