Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Adiunkt wyspecjalizowany w ewolucji zwierząt, z rozpoznawalnym dorobkiem naukowym w dziedzinie taksonomii i filogenezy wybranej grupy bezkręgowców. Osoba będzie prowadzić badania w Zakładzie Ewolucji Bezkręgowców we współpracy z innymi pracownikami oraz naukowcami z zagranicy, w przyjaznym i wspierającym środowisku badaczy zajmujących się różnorodnymi grupami zwierząt. Uniwersytet Jagielloński należy do czołowych polskich uczelni, promujących współpracę międzynarodową i wymianę akademicką.

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 • • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • • czynny udział w życiu naukowym;
 • • czynny udział w życiu naukowym;
 • • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk biologicznych (rozprawa doktorska z zakresu ewolucji bezkręgowców)
 • • posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy badawczej obejmującego: umiejętność zbioru fauny mikroskopowej, praktyczną znajomość anatomii i filogenezy bezkręgowców, umiejętność preparowania zwierząt mikroskopowych, mikrofotografia cyfrowa i jej obróbka, doświadczenie w pracy z mikroskopem świetlnym i elektronowym, doświadczenie w pracy laboratoryjnej umożliwiające samodzielne sekwencjonowanie DNA i analizę filogenetyczną,
 • • znajomość współczesnych technik ilościowych stosowanych w statystycznej delimitacji gatunków: morfometrii i metod molekularnych,
 • • znajomość współczesnych technik stosowanych w biogeografii analitycznej,
 • • przedłożenie pozytywnej opinii dotychczasowego przełożonego, zawierającej ocenę kwalifikacji i predyspozycji kandydata do pracy nauczyciela akademickiego, zespołowej pracy badawczej i dalszego rozwoju naukowego,
 • • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • • posiadanie publikacji z wiodącym autorstwem w renomowanych czasopismach międzynarodowych indeksowanych w JCR.

Mile widziane

 • • posiadanie doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych,
 • • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie badań w zakresie biologii organizmalnej
 • - przygotowanie publikacji naukowych
 • - nauczanie w zakresie zoologii
 • - organizacja ekspedycji naukowych po zbiór materiału biologicznego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • 8. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • 9. informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • 10. opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres wydzial.biologii@uj.edu.pl, tytuł „Adiunkt – taksonomia i filogenetyka bezkręgowców”
  przesyłką pocztową na adres: Dziekanat Wydziału Biologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków z adnotacją „Adiunkt - taksonomia i filogenetyka bezkręgowców”
  osobiście