Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Adiunkt wyspecjalizowany w zakresie neurobiologii, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod elektrofizjologicznych i molekularnych w obszarze neurobiologii. Osoba na tym stanowisku będzie projektować, przeprowadzać i analizować eksperymenty mające na celu zgłębienie mechanizmów neuronalnych na poziomie komórkowym i molekularnym. Ponadto, adiunkt będzie prowadzić pracę dydaktyczną, w tym wykłady, seminaria oraz opiekę nad studentami, aby wspierać rozwój wiedzy i umiejętności w dziedzinie neurobiologii.

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 • • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • • czynny udział w życiu naukowym;
 • • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej.
 • • posiadanie co najmniej stopnia doktora z zakresu nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego obejmującego liczące się publikacje z zakresu neurobiologii
 • • umiejętność prowadzenia badań na tkance nerwowej gryzoni, praktyczna znajomość techniki rejestracji aktywności pojedynczych neuronów metodą whole cel patch clamp (ex vivo) i rejestracji aktywności neuronalnej przy pomocy macierzy wieloelektrodowych (ex vivo) oraz techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ; ponadto umiejętność wykonywania barwień immunohistochemicznych tkanki nerwowej oraz mikroskopowej analizy obrazu
 • • biegłość w analizie sygnału elektrofizjologicznego,
 • • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność planowania i prowadzenia doświadczeń oraz opracowywania wyników do przyszłej publikacji;
 • • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego, niezbędnego do prowadzenia dydaktyki,
 • • przedstawienie pozytywnej opinii samodzielnego pracownika naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

Mile widziane

 • • doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań w zakresie neurobiologii ssaków,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie zajęć o tematyce neurobiologicznej.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • 8. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • 9. informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • 10. opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat/Kandydatka takiej ocenie podlegał/a

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres wydzial.biologii@uj.edu.pl, tytuł „Adiunkt – neurofizjologia”
  przesyłką pocztową na adres: Dziekanat Wydziału Biologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków z adnotacją „Adiunkt - neurofizjologia”
  osobiście w dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego