Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 27/2024/NA/WH/IF

Słowa kluczowe: filozofia, filozofia klasyczna, doradztwo filozoficzne i coaching, kognitywistka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie filozofia,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie filozofii klasycznej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie filozofia, indeksowany w bazach naukowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza, w tym udokumentowane zagraniczne staże naukowe,
 • znajomość języka łacińskiego i greckiego klasycznego oraz metod edycji tekstów klasycznych,
 • udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych w zakresie prezentacji wyników prac badawczych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań w międzynarodowych zespołach oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • przedstawienie minimum 2 listów referencyjnych.

Mile widziane

 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność pozyskiwania środków grantowych,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie filozofia,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia na kierunkach: filozofia, doradztwo filozoficzne i coaching oraz kognitywistka,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków, prowadzenie badań naukowych zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, w szczególności w dyscyplinie filozofia,
 • publikowanie dorobku naukowego w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazach czasopism/publikacji naukowych oraz w wydawnictwach znajdujących się w wykazie MEiN.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji