Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • polonistyka

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 33/2024/NA/WH

Słowa kluczowe: zaburzenia płynności mowy, zaburzenia głosu, balbutologopedia

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra logopedii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w szczególności obejmujące zagadnienia z obszaru logopedii, w tym: zaburzeń płynności mowy, metod wspierających w praktyce logopedycznej, giełkotu, opóźnionego rozwoju mowy, praktyki logopedycznej opartej na dowodach EBP),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • przedstawienie planu rozwoju zawodowego w obszarze prowadzenia dydaktyki.

Mile widziane

 • udokumentowane kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • udokumentowane kwalifikacje z zakresu praktyki logopedycznej,
 • potwierdzone szkolenia w zakresie logopedii (krajowe lub zagraniczne),
 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Office, a także platform do zdalnej dydaktyki, np. Moodle, ZOOM, Teams, Google Meet,
 • gotowość do współpracy z zespołami badawczymi,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia (m.in. takich jak: praktyka logopedyczna oparta na dowodach: Evidence-based practice; podstawowe obszary interwencji logopedycznej: opóźniony rozwój mowy o różnej etiologii; zaawansowane obszary interwencji logopedycznej: zaburzenia płynności mowy i zaburzenia głosu; metody wspierające w zaburzeniach płynności mówienia; zaburzenia komunikacji językowej – balbutologopedia,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z regulaminami UŚ.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 360 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji