Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki.

Nasze wymagania

 • • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • • doświadczenie w badaniach w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej
 • • posiadanie potwierdzonego publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych dorobku naukowego i prowadzenie badań w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji lub dziedzin pokrewnych
 • • predyspozycje do pracy w zespole badawczym i do pracy ze studentami (prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych)
 • • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z cyberbezpieczeństwa i tematów pokrewnych
 • • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Mile widziane

 • • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych
 • • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu
 • • starania o granty

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • • plan badań naukowych
 • • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),
 • • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego w przypadku jego ukończenia lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia
 • • informacje o prowadzeniu kursów z cyberbezpieczeństwa lub tematów pokrewnych
 • • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

Załączniki