Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia, posiada doświadczenie pedagogiczne, osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Realizuje obowiązki dydaktyczne, pracę badawczą, w tym badania w laboratorium HPLC, pisze publikacje naukowe oraz bierze udział w konferencjach naukowych. Uczestniczy w innych aktywnościach naukowo-dydaktycznych dotyczących jednostki, w której jest zatrudniona.

Nasze wymagania

 • tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki, w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, obejmujący minimum 10 publikacji, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), opublikowanych w latach 2019-2024
 • odbycie stażu/stypendium naukowego na zagranicznej uczelni wyższej lub w zagranicznej jednostce badawczej, w łącznym wymiarze co najmniej 5 miesięcy
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, dotyczących jakości żywności ekologicznej
 • umiejętność i doświadczenie w obsłudze aparatury i sprzętu laboratoryjnego, w tym chromatografu cieczowego (HPLC)
 • umiejętność obsługi programów statystycznych, w tym: R, Statistica, Statgraphics, XLSTAT
 • biegłość w obsłudze komputera, w szczególności programów pakietu MS Office oraz programów do zarzadzania literaturą naukową
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tych językach, a także wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim i angielskim oraz minimum 4-letnie doświadczenie w realizacji zajęć, w tym doświadczenie w nauczaniu zdalnym, z wykorzystaniem platform e-learningowych i Microsoft Teams
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • doświadczenie w organizacji i realizacji projektów naukowych i edukacyjnych oraz doświadczenie we współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych

Mile widziane

 • kreatywność
 • zaangażowanie w planowanie i realizację badań naukowych
 • odpowiedzialność, sumienność i pracowitość
 • komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy
 • gotowość do pogłębiania wiedzy, życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony, jak też zainteresowanie tematyką badawczą w zakresie rolnictwa, żywności ekologicznej i analizy żywności

Zakres obowiązków

 • realizacja badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • pełnienie funkcji promotora i recenzenta prac dyplomowych, funkcji opiekuna naukowo-dydaktycznego doktorantów
 • udział w projektach dydaktycznych i badawczych
 • pełnienie funkcji recenzenta lub członka komisji w postępowaniach doktorskich i awansowych na stanowisko asystenta i adiunkta

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac naukowych
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych SGGW)
 • klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Weź udział w rekrutacji

 • dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW
  Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej
  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa