Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk teologicznych
 • nauki teologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych

Adres miejsca pracy: ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 18/2024/NA/WTL/INT

Słowa kluczowe: teologia, teologia moralna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki teologiczne,
 • zgoda Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na udział w postępowaniu konkursowym (wymóg regulaminu Wydziału),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki teologiczne,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki teologiczne, w obszarze teologii moralnej, w tym w zakresie zagadnień dialogu ekumenicznego, indeksowany w bazach naukowych,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowane zagraniczne staże naukowe,
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych w zakresie prezentacji wyników prac badawczych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie mobilności dydaktycznej,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane inne kompetencje dydaktyczne.

Mile widziane

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Word, MS Teams, Zoom, Moodle,
 • gotowość do/ doświadczenie we współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki teologiczne i publikowanie ich wyników w uznanych czasopismach, także o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych w bazach Scopus,
 • aktywność naukowa w obszarach strategicznych dla Instytutu Nauk Teologicznych zwłaszcza teologii moralnej i dialogu międzywyznaniowego,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego, realizowanie indywidualnych projektów badawczych,
 • udział w konferencjach naukowych, seminariach, wydarzeniach popularyzujących naukę,
 • inicjowanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (m.in. przez udział w szkoleniach) i naukowych (postępowanie awansowe),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: teologia, nauki o rodzinie,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • zgoda Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na udział w postępowaniu konkursowym (wymóg regulaminu Wydziału),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji