Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, umowa o dzieło
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny (pełny etat)
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
DATA OGŁOSZENIA: 13.05.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.06.2024
SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka informatyki, blended learning, rozwiązania chmurowe

Nasze wymagania

 • posiadać stopień naukowy doktora informatyki lub doktora w innej dyscyplinie z potwierdzeniem dorobku naukowego w dyscyplinie informatyka;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych zajęć dydaktycznych na kierunku informatyka
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów dydaktycznych lub naukowych
 • posiadać kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej oraz umiejętności interpersonalne

Mile widziane

 • posiadanie uprawnień/praktyki do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach innych dyscyplin prowadzonych na WFIS

Zakres obowiązków

 • przestrzegać obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742)
 • przestrzegać obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego UŁ w tym w szczególności te zawarte w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez przełożonych obowiązków dydaktycznych;
 • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • wykonywanie innych powierzonych przez przełożonych obowiązków organizacyjnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ
 • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera )
 • życiorys
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych (https://www.uni.lodz.pl/kariera)