Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie elektroniki z doświadczeniem w technice wysokich częstotliwości. Oprócz obowiązku prowadzenia badań naukowych, od wybranego kandydata oczekuje się publikacji wyników tych badań, pozyskiwania grantów badawczych dla Politechniki Warszawskiej oraz realizacji co najmniej 240 godzin jednostek dydaktycznych w ciągu roku akademickiego.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub telekomunikacja;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • predyspozycje do prowadzenia badań potwierdzone publikacjami;
 • doświadczenie w zakresie kierowania badaniami naukowymi;
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • gotowość do ciągłego rozwijania umiejętności inżynierskich, naukowych i dydaktycznych;
 • profil naukowy wiążący się z działalnością Pracowni Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej;
 • doświadczenie w modelowaniu elektromagnetycznym z wykorzystaniem pełnofalowych symulatorów umożliwiających analizę zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości (np. QuickWave);
 • doświadczenie w modelowaniu i projektowaniu liniowych oraz nieliniowych światłowodów mikrostrukturalnych;
 • znajomość zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu rezonansowych oraz transmisyjno-odbiciowych metod charakteryzacji materiałów dielektrycznych oraz ferromagnetycznych w zakresie fal milimetrowych potwierdzona uczestnictwem w projektach badawczych i publikacjami;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad systemami pomiarowymi wykorzystującymi otwarte rezonatory Fabry-Perot działające w zakresie fal milimetrowych potwierdzona uczestnictwem w projektach badawczych i publikacjami;
 • umiejętność programowania w języku C++ oraz Matlab.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych,
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 422.