Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu I kulturze Fizycznej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Nasze wymagania

 • 1. Posiadać stopień doktora nauk o zdrowiu lub/i nauk o kulturze fizycznej. 2. Charakteryzować się aktywnością naukową potwierdzoną dorobkiem naukowym spełniającym wymogi zawarte w Statucie UKW §104, punkt 2, podpunkt 1. 3. Posiadać co najmniej jedną publikację pełnotekstową w czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Scopus lub/i Web of Science. 4. Posiadać kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów w zakresie nauk socjologicznych oraz nauk o zdrowiu. 5. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną certyfikatem, dyplomem i/lub publikacjami w j. angielskim). 6. Od kandydata-obcokrajowca wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym (C1).

Mile widziane

 • 1. Dodatkowe wykształcenie w zakresie gerontologii lub psychogeriatrii. 2. Udokumentowana publikacjami naukowymi współpraca z innymi ośrodkami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi. 3. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukową lub popularyzację nauki.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do JM Rektora. 2. CV i list motywacyjny. 3. Kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 4. Zdjęcie. 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego doktora, dodatkowe wyksztalcenie. 6. Kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy. 7. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym. 9. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. 10. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Wydział Nauk o Zdrowiu I kulturze Fizycznej
  ul. Sportowa 2,
  85-091 Bydgoszcz