Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, umowa o pracę na czas określony
 • Wynagrodzenie: 3000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”. Jej praca będzie polegała na prowadzeniu badań w dziedzinie archeologii średniowiecznej i archeologii krajobrazu, a także prowadzenie badań w dziedzinie historii środowiskowej, społecznej i gospodarczej

Nasze wymagania

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie archeologia lub historia;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • potwierdzona publikacjami doświadczenie w badaniach w dziedzinie archeologii średniowiecznej i/lub historii środowiskowej, społecznej i gospodarczej
 • potwierdzona umiejętność pozyskiwania i kierowania projektami grantowymi
 • wysokie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz zdolność do zarządzania szerokim zakresem zadań i obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji;

Mile widziane

 • potwierdzona umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych
 • dobra znajomość języka polskiego jest silnym atutem

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w dziedzinie archeologii średniowiecznej i archeologii krajobrazu.
 • Prowadzenie badań w dziedzinie historii środowiskowej, społecznej i gospodarczej.
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Oferujemy

 • innowacyjne środowisko badawcze i rzeczywistą niezależność w pracy badawczej;
 • skuteczną pomoc w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne granty badawcze;
 • przyjazne i przyjazne rodzinie środowisko pracy sprzyjające rozwojowi kariery.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata oraz wykazem publikacji (w języku angielskim);
 • do trzech wybranych publikacji
 • list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy (w języku angielskim)
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdujący w linku: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 • oświadczenie podpisane elektronicznie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia

Załączniki