Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bibliografii i Analizy Danych w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach

Konkurs numer 61.2024.INIM.WF.AH z dnia 15.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Bibliografii i Analizy Danych, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie/dyscyplinach: Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach (informatologia, zarządzanie informacją)
• w dziedzinie: Nauki społeczne
Wymiar etatu: pełny
Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 30 września 2025 r.
Termin składania dokumentów: 14.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie w zakresie pracy z dużymi zasobami danych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach – oraz gotowość do podejmowania nowych obowiązków i zdobywania nowych kompetencji związanych z dydaktyką
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej, oraz znajomość angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • Dyspozycyjność w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych) i organizacyjnych w INIM.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie wyników badań. Udział w konkursach naukowych, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć z wybranego zakresu np. komunikacji z wybranym modelem AI, zarządzania informacją, informacji naukowej, analizy danych, narzędzi wizualizacji danych i Business Intelligence (MS Power BI, Tableau).
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, udział w zleconych pracach organizacyjnych, udział w komisjach rekrutacyjnych i in.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „adiunkt.61.INIM.WF.AH”.