Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko pełnoetatowego adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności. Głównym celem tego stanowiska jest prowadzenie badań naukowych nad matematycznym modelowaniem materiałów stosowanych w inżynierii lądowej. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z teorii sprężystości i plastyczności oraz wytrzymałości materiałów.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie budownictwo lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności
 • znajomość zagadnień związanych z modelowaniem matematycznym materiałów stosowanych w inżynierii lądowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • pożądana praktyka na stanowisku inżynierskim w projektowaniu konstrukcji budowlanych oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość programów komputerowych Abaqus, Mathematica

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Sekretariat Instytutu Inżynierii Budowlanej
  Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa