Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu naukowego doktora w zakresie językoznawstwa angielskiego.
 • Doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa.
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.
 • Umiejętności organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par 17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Sekretariat Wydziału Filologiczno - Pedagogicznego, Radom, ul. Malczewskiego 20a pok. nr 2 do dnia 17.06.2024