Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie naukach społecznych w dyscyplinie nauki prawne, praca doktorska z zakresu prawa konstytucyjnego;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu prawa konstytucyjnego (preferowane publikacje za m.in. 100 pkt.)
 • posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku prawo i administracja z zakresu prawa konstytucyjnego,
 • udział w projektach badawczych;
 • aktywność naukowa krajowa jak i międzynarodowa przejawiająca się: udziałem w konferencjach naukowych z prawa konstytucyjnego, komitetach organizacyjnych konferencji naukowych, działalnością w towarzystwach/stowarzyszeniach naukowych;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu i niestacjonarnych;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego oraz innego języka obcego nowożytnego.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • wykaz publikacji naukowych wraz z wyceną punktową;
 • wykaz konferencji, w których Kandydat brał udział oraz organizowanych konferencji;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji, Radom, ul. Chrobrego 31, pok. Nr 150 do dnia 20 czerwiec 2024 r. do godz. 14:00.