Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Pracy
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2024
LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl
DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: mwlodarczyk@wpia.uni.lodz.pl albo ewa.staszewska.kozlowska@wpia.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Nasze wymagania

 • posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne uczelni polskiej;
 • specjalizować się oraz posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego - preferowane będzie łączenie tych specjalizacji;
 • posiadać doświadczenie naukowe w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego potwierdzone punktowanymi publikacjami, udziałem w konferencjach i seminariach naukowych oraz recenzjami opracowań naukowych;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego oraz polityki społecznej na poziomie uniwersyteckim, wysoko oceniane w anonimowych ankietach studenckich (ocena zajęć z ankiet potwierdzona dokumentem);
 • aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym - w tym posiadać znajomość środowiska naukowego prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego
 • posiadać umiejętność pracy w zespole, w tym przy prowadzeniu badań naukowych i organizowaniu bądź współorganizowaniu konferencji naukowych
 • posiadać wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych oraz uzyskiwania funduszy na badania;
 • znać biegle język polski
 • znać język angielski w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych, opracowywania publikacji naukowych i prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego oraz polityki społecznej na poziomie uniwersyteckim;
 • spełniać kryteria do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat UŁ na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki dydaktyczne, badawcze i organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego - w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, http://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • kopię dyplomu doktorskiego
 • inne wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa wyżej wśród wymagań adresowanych do kandydata
 • klauzulę ODO dla kandydata do pracy dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/kariera