Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Instytut Psychologii zatrudni pracownika na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia i/lub nauki o zdrowiu, nauki medyczne,
 • ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii,
 • dorobek naukowy i zainteresowania naukowe w zakresie psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, psychologii biologicznej,
 • gotowość do dalszego rozwoju,
 • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii,
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dorobek praktyczny w wybranej dziedzinie psychologii,
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z psychologii,
 • biegła znajomość języka polskiego i komunikatywna znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni,
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
 • sprecyzowany plan dalszego rozwoju,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, pok. P106, 65-762 Zielona Góra.