Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs numer 58.2024.ZPA.INA.WPAE.AW z dnia 16.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne
• w dziedzinie: nauki społeczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 15.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony (1 rok)
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien legitymować się stopniem doktora nauk prawnych, preferowany jest doktorat z zakresu prawa administracyjnego.
 • Powinien specjalizować się w zakresie prawa administracyjnego (w szczególności w zakresie jego ustrojowej i materialnej części, z tym że dobre rozeznanie w problematyce postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego będzie dodatkowym atutem) oraz posiadać dorobek naukowy w tym zakresie.
 • Powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej: - studia na kierunku administracja/prawo; studia podyplomowe o stricte administracyjnej/prawniczej problematyce; - w formie, w szczególności, wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów w dziedzinie prawa administracyjnego, przede wszystkim w zakresie obejmującym zagadnienia ogólne, ustrojowe i materialne tej gałęzi prawa (także z uwzględnieniem przedmiotów specjalistycznych, np. ustrojowych fragmentów prawa administracyjnego, wyodrębnionych materii prawa materialnego); - potwierdzone także współautorstwem w podręcznikach z zakresu nauki prawa administracyjnego.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie: nauki prawne – w zakresie koncentrującym uwagę na perspektywie właściwej dla nauki prawa administracyjnego, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 • Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego.
 • Oświadczenie kandydata, że praca na Uniwersytecie Wrocławskim będzie jego podstawowym zatrudnieniem.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki Prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie ugruntowane doświadczenie z zakresu praktyki administracyjnej (szczególnie – uzyskane po stronie administrujących), potwierdzone dorobkiem publikacyjnym (np. glosy, opinie itd.).
 • Cenione będzie również autorstwo (współautorstwo) projektów aktów normatywnych z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym 1. Przygotowywanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych. 2. Czynne i bierne uczestnictwo w konferencjach naukowych. 3. Zaangażowanie w prace prowadzone w ramach projektów badawczo-naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym 1. Prowadzenie (w języku polskim) wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów na studiach realizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim (w szczególności na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii). 2. Opracowywanie materiałów dydaktycznych. 3. Przygotowywanie sylabusów przedmiotów.
 • W obszarze organizacyjnym 1. Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Instytucie, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu (m.in. zaangażowanie w organizację konferencji i innych przedsięwzięć naukowych; organizowanie olimpiad przedmiotowych; wspieranie organizacji i funkcjonowania Zakładu Prawa Administracyjnego). 2. Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WPAE. 3. Przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy kandydata).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%) (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 • Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 • Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.58.ZPA.WPAE.AW”.