Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Nasze wymagania

 • Osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. ze zmianami)
 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie geografia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub architektura i urbanistyka
 • Zainteresowania naukowe koncentrujące się wokół zagadnień związanych z geografią społeczno-ekonomiczną, gospodarką przestrzenną lub planowaniem przestrzennym
 • Doświadczenie w przygotowaniu artykułów naukowych
 • Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach międzynarodowych i krajowych
 • Znajomość technik komputerowych wykorzystywanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, w tym znajomością oprogramowania AUTOCAD 2D i 3D, SketchUp lub GIS (ARCGIS lub QGIS)
 • Znajomość metod analizy przestrzennej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej lub planowania przestrzennego
 • Ciekawość, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole i ogólnie silna motywacja do pracy naukowej i nabywania nowych kompetencji
 • Biegła znajomość języka polskiego - umiejętność jasnego i zwięzłego komunikowania się
 • Biegła znajomość języka angielskiego - umiejętność jasnego i zwięzłego komunikowania się

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • Atmosferę szacunku i współpracy
 • Wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 • Elastyczny czas pracy
 • Dofinansowanie nauki języków
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Dodatkowe dni wolne na kształcenie
 • Ubezpieczenie na życie
 • Program emerytalny
 • Fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny
 • Preferencyjne pożyczki
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie wakacji dzieci
 • "13" pensję
 • Stojaki na rowery

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs
 • Curriculum Vitae
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. ze zmianami)
 • Informacja o osiągnięciach badawczych i dydaktycznych w ostatnich 5 latach, w tym: wykaz publikacji, wykaz projektów badawczych, wykaz wystąpień konferencyjnych, wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, informacja o odbytych szkoleniach, uzyskanych certyfikatach, informacja o wykonanych raportach, ekspertyzach, informacja o współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju u zagranicą
 • Plan badawczy na kolejne 3 lata
 • Kopie trzech wybranych publikacji naukowych
 • Oświadczenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań lub drogą elektroniczną na adres wieczor@amu.edu.pl. Na dokumentach należy podać nr referencyjny konkursu.