Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych
 • zainteresowania badawcze obejmujące wzajemne wpływy różnych obszarów kultury (sztuki i literatury) w kontekście historycznym i społecznym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (XIX i XX w.)
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na różnych poziomach nauczania na poziomie akademickim
 • doświadczenie w przygotowywaniu autorskich programów zajęć dydaktycznych
 • bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego i języka polskiego
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych (w ostatnich 5-ciu latach) oraz potencjał do dalszego rozwoju naukowego
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie obejmujące promocję kultury oraz znajomość kontekstu polskiego w odniesieniu do procesów kulturowych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej oraz doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego na poziomie akademickim
 • deklaracja, że Uniwersytet Warszawski będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

Zakres obowiązków

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum)
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników
 • kształcenie kadry naukowej; organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii: https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/)
 • Dyplom doktora
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/

Załączniki