Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nasze wymagania

 • posiada co najmniej stopień doktora w dyscyplinie zarządzania/ nauk o zarządzaniu i jakości
 • opublikował/a co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych (jako autor lub współautor), które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskał/a średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał/a pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskał/a pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • kieruje projektem badawczym lub złożył/a projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu: nauk o zarządzaniu i jakości
 • zrealizował/a staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej lub posiada aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach
 • wykazuje się aktywnością w działalności organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań i aplikowanie o projekty
 • działalność organizacyjna na rzecz uczelni
 • inne zadania zlecone przez przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • CV,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
 • oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy

Załączniki