Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • tytuł doktora w dyscyplinie nauki: inżynieria mechaniczna lub fizyka lub matematyka stosowana lub dyscyplinach pokrewnych,
 • Doświadczenie w pracach laboratoryjnych: pomiary wielkości dynamicznych,
 • Doświadczenie w programowaniu: język C, Matlab, Mathematica,
 • Publikacje: co najmniej jedna publikacja,
 • znajomość języka angielskiego (płynnie w mowie i piśmie),
 • kandydat musi spełniać wymagania zawarte w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” stanowiącym załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r., „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącym Załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Zakres obowiązków

 • Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych realizowanych w projekcie pt. „TYTUL", kierowanym przez prof. dr hab. inż. Tomasza Kapitaniaka.
 • Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.: Rejestracja eksperymentalnych przebiegów czasowych, identyfikacja zdarzeń ekstremalnych, Opracowanie optymalnych predyktorów zdarzeń ekstremalnych z danych charakteryzujących układ sprzężonych oscylatorów, Identyfikacja współistniejących stanów dynamicznych (chimeryczne, koherentne niekoherentne) w oparciu o metody uczenia maszynowego, Testowanie różnych algorytmów uczenia maszynowego bazujących na metodzie sieci "echo state", Opracowanie metod przewidywania zdarzeń ekstremalnych w oparciu o połączenie nauczania maszynowego i częściowej identyfikacji modelu, prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,, prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (laboratoria), udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju kariery naukowej, wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych, uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).
 • pełen etat,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2024 r.,
 • Wyłoniony Kandydat/ka będzie zatrudniony na okres 6 miesięcy (do 31.12.2024 r.)
 • praca hybrydowa. Nie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim: - doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą, - udział w projektach badawczych, - publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, - najważniejsze (max. 5) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, - warsztaty/szkolenia naukowe.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki