Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk o Polityce
i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez osobę zainteresowaną stopnia doktora nauk społecznych, znajomość języka angielskiego, a także posiadanie akademickiego doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego.

Zainteresowania kandydata powinny koncentrować się na polityce i administracji bezpieczeństwa publicznego, w szczególności lokalnego, związanego z funkcjonowaniem nowoczesnych miast i/lub wpływem oddolnej aktywności obywatelskiej na przeciwdziałanie zagrożeniom, które stają przed społeczeństwami i związkami politycznymi, które tworzą.

Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Nasze wymagania

 • posiadanie przez osobę zainteresowaną stopnia doktora nauk społecznych
 • znajomość języka angielskiego
 • posiadanie akademickiego doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego

Mile widziane

 • Zainteresowania kandydata powinny koncentrować się na polityce i administracji bezpieczeństwa publicznego, w szczególności lokalnego, związanego z funkcjonowaniem nowoczesnych miast i/lub wpływem oddolnej aktywności obywatelskiej na przeciwdziałanie zagrożeniom, które stają przed społeczeństwami i związkami politycznymi, które tworzą.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UKW
 • CV i list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy
 • zdjęcie
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2
 • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym, a w szczególności: - wykaz publikacji - informację o udziale w konferencjach naukowych - informację o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania - informację o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3
 • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna – załącznik nr 5)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
  85-671 Bydgoszcz, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pok. nr 105.