Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii na Wydziale Biotechnologii

Konkurs nr 74.2024.ZB.WB.MR z dnia 21 maja 2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii, Wydział Biotechnologii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie: biotechnologia
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów:1
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Termin składania dokumentów: 21.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/wrzesień 2024 r.
Okres zatrudnienia: 1 rok (umowa na czas zastępowania pracownika)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych dyscyplin.
 • Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (co najmniej 6 publikacji naukowych w czasopismach o IF>3, z tego przynajmniej dwie pierwszoautorskie publikacje eksperymentalne).
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań jako wykonawca przynajmniej jednego wysokobudżetowego projektu badawczego (powyżej 1 mln PLN).
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i opracowywaniu projektów naukowych.
 • Zainteresowania naukowe związane z glikozylacją białek i innych makrocząsteczek.
 • Znajomość metod biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, biologii komórkowej, mikroskopii fluorescencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem badań oddziaływań białko-białko in vitro i in vivo.
 • Udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 • Motywacja do pracy naukowej.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej i opiece naukowej nad studentami studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym:
 • Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników.
 • Przygotowywanie raportów.
 • Uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Przygotowanie wniosków grantowych.
 • Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach popularyzujących naukę.
 • W obszarze dydaktycznym:
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii i biotechnologii.
 • Nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym:
 • Aktywne uczestnictwo w zebraniach zakładowych/wydziałowych.
 • Udział w organizacji pracy zakładu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki