Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • polonistyka

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • Wysoka ocena pracy doktorskiej;
 • Dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa, w tym onomastyki;
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;
 • Ukończone studia z zakresu logopedii;
 • Ukończone studia z zakresu neurologopedii.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, seminaria).
 • Promotorstwo prac dyplomowych.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Życiorys naukowy (CV).
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Autoreferat.
 • Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie.
 • Oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742).
 • Poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji