Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs numer 76.2024.ZPGH.IPC.WPAE.MR z dnia 22.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne (specjalność: prawo handlowe)
• w dziedzinie: nauki społeczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 21.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2024 r
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas nieokreślony
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) i Statucie UWr (zob. uchwała Nr 102/2019 Senatu UWr)

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie prawa uzyskany w oparciu o rozprawę doktorską obejmującą problematykę z obszaru prawa spółek.
 • Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu prawa handlowego, w szczególności w obszarze problematyki prawa spółek w tym kapitału zakładowego, udziałów i akcji oraz innych papierów wartościowych (publikacje oraz czynny udział w konferencjach naukowych).
 • Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu prawa handlowego na poziomie uniwersyteckim co najmniej w okresie 4 lat, w tym również doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w języku angielskim na poziomie uniwersyteckim.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego.
 • Umiejętność przygotowania wniosku o uzyskanie grantu badawczego krajowego lub zagranicznego potwierdzona złożeniem wniosku w co najmniej jednym postępowaniu o uzyskanie grantu krajowego lub zagranicznego.
 • Dyspozycyjność niezbędna do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w jednostce.
 • Oświadczenie kandydata, że praca na Uniwersytecie Wrocławskim będzie jego podstawowym zatrudnieniem.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki Prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa handlowego.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Przygotowywanie i zgłaszanie wniosków o krajowe i zagraniczne granty badawcze.
 • Aktywny udział, w tym wygłaszanie referatów, w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 • Udział w przygotowaniach do konferencji naukowych organizowanych przez jednostkę, a także konferencji współorganizowanych z innymi ośrodkami naukowymi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki