Adiunkt stanowisko badawcze

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymagana będzie samodzielność w pracach badawczo-naukowych prowadzonych w obszarze wytwarzania oraz charakteryzacji nowoczesnych polimerowych struktur włóknistych, polimerowych struktur 3D oraz biomateriałów hydrożelowych do zastosowań w inżynierii tkankowej, medycynie i biotechnologii. Od kandydata oczekuje się praktycznej znajomości technik wytwarzania rusztowań tkankowych takich jak elektroprzędzenie oraz biodrukowanie, oraz charakteryzacji materiałów polimerowych i hydrożelowych w tym: mikroskopii świetlnej, mikroskopii skaningowej SEM, mikroskopii fluorescencyjnej, FTIR, przeprowadzanie testów mechanicznych w warunkach statycznych i dynamicznych, oraz przeprowadzanie testów w warunkach in vitro z użyciem komórek w warunkach sterylnych. Ponadto od kandydata oczekuje się kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz efektywności w pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów badawczych.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: inżynieria materiałowa;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nadanego nie wcześniej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z zakresu: inżynierii materiałowej, inżynierii biomateriałów, biotechnologii lub inżynierii biomedycznej;
 • doświadczenie z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych (w tym co najmniej dobra znajomość technik elektroprzędzenia i biodrukowania; znajomość metod wytwarzania materiałów hydrożelowych) potwierdzone współautorskimi publikacjami z listy JCR;
 • znajomość technik syntezy polimerów oraz nanocząstek ceramicznych;
 • umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych (doświadczenie z testami biologicznymi w warunkach in vitro z udziałem linii komórkowych);
 • motywacja do pracy eksperymentalnej i zdolności inżynierskie;
 • zauważalny dorobek publikacyjny minimum dziesięć publikacje z listy JCR, w tym minimum trzy, w których kandydat/kandydatka jest pierwszym autorem/autorką;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
 • znajomość technik chromatograficznych będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego (w przypadku konieczności nostryfikację dyplomu);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia doktora;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat,
  ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.