Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę w Katedrze Ekonomii i Marketingu. Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora, prowadzenie udokumentowanych publikacjami naukowymi badań nad zagadnieniami z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu,
 • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów naukowych, posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu,
 • posiadane doświadczenie w promotorstwie prac dyplomowych, znajomość języka obcego w mowie i piśmie,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu marketing, zarządzania marketingowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • 2) cv kandydata,
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania, B 222