Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • • Dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, z zakresu pedagogiki społecznej
 • • Wiedza w zakresie metodologii badań i doświadczenie w realizacji projektów naukowych,
 • • Ukończone szkolenia w zakresie dydaktyki akademickiej
 • • Artykuły w czasopismach naukowych oraz monografia (opublikowane i złożone do druku),
 • • Przygotowana koncepcja rozwoju naukowego w dyscyplinie pedagogika prowadząca do habilitacji
 • • Doświadczenie dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą – zwłaszcza w zakresie innowacyjnych metod kształcenia
 • • Doświadczenie w dydaktyce akademickiej potwierdzone wysokimi ocenami studentów
 • • Doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych
 • • Aktywność społeczna (zaangażowanie w działania organizacji pozarządowych, wolontariat),
 • • Udział w konferencjach naukowych
 • • Udział w projektach badawczych (jako kierownik projektu lub jego członek)
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i bardzo dobra j. angielskiego

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność i innowacyjność, dążenie do samorozwoju

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie prac i badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników (publikacje, udział w konferencjach naukowych),
 • • Przygotowywanie/składanie wniosków o granty krajowe i zagraniczne oraz prowadzenie grantów
 • • Współpraca z zespołem pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej w obszarze prowadzonych prac badawczych i rozwojowych,
 • • Udział w pracach organizacyjnych
 • • Prowadzenie zajęć z zakresu: pedagogiki społecznej, metodyk pracy opiekuńczo-wychowawczej, pracy z dzieckiem i rodziną, tutoringu akademickiego, organizacje pozarządowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy • http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w • wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki