Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Klinice Dermatologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
RP-1115/1/1/41/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r., do godz. 15.30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

  • – dyplom lekarza, – prawo wykonywania zawodu lekarza, – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki medyczne, – specjalizacja z dermatologii i wenerologii, – pierwszy autor w co najmniej 2 publikacjach oryginalnych, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach właściwego Ministra ds. szkolnictwa wyższego, – autor lub współautor publikacji naukowych, wydanych w ostatnich dwóch latach poprzedzających wniosek o zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku, za które uzyskano co najmniej 140 punktów ministerialnych zgodnie z rokiem wydania, – dorobek naukowy o łącznym IF > 50, – udokumentowana działalność dydaktyczna i organizacyjna, – znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym, – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
  • II. Wymagane dokumenty: – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora, – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.), – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy), – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Zakres obowiązków

  • Zakres obowiązków na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • III. Wymagane oświadczenia: – oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, – oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, – oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ▪ oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz o niezamieszkiwaniu w ciągu ostatnich 20 lat państw innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa obywatelstwa, zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:„Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Dermatologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”osobiście lubdrogą pocztową do dnia 25.06.2024 r.do godz.15.30