Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe - lekarz
 • Specjalizacja z położnictwa i ginekologii, rozpoczęta specjalizacja z perinatologii
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie B2, potwierdzona Certyfikatem Językowym (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL)
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii dla studentów kierunku lekarskiego, w tym zajęć dydaktycznych w zakresie OB &GYN ze studentami English Division

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii na kierunku lekarskim, w tym na kierunku lekarskim English Division
 • Współudział w pracy naukowo - badawczej i organizacyjnej Katedry Położnictwa i Ginekologii
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
 • Archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom lekarza lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki

Weź udział w rekrutacji