Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Adiunkt w Zakładzie Fizjologii

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
 • Znajomość języka polskiego na poziomie dobrym;
 • Dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych, poparty punktowanymi publikacjami ze wskaźnikiem Impact Factor;
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów dotyczących fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego;
 • Udokumentowany udział w realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Zainteresowanie pracą naukową;
 • Certyfikaty potwierdzające posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych;
 • Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • prowadzenie badań naukowych i publikacja wyników
 • inne obowiazki zlecone przez Dziekana/Kierownika Zakładu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
 • odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A lub Rektorat) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl