Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs numer 82.2024.ZZF.INE.WPAE.MR z dnia 24.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Zarządzania Finansami, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: ekonomia i finanse
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 30.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 • Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, w tym także w praktyce gospodarczej, umożliwiające prawidłową realizację zajęć dydaktycznych z zakresu finansów i rynku finansowego, w szczególności z przedmiotów: finanse międzynarodowe, rynki finansowe, inwestycje, instrumenty finansowe, podstawy finansów, zarządzanie finansami, analiza finansowa, metody oceny projektów gospodarczych, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, bankowość, usługi finansowe w języku polskim i angielskim.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Doświadczenie w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Gotowość do pracy organizacyjnej i kompetencje organizacyjne w zakresie organizacji dydaktyki, pracy w komisjach uczelnianych, organizacji spotkań, sympozjów, konferencji.
 • Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Elastyczność w kreowaniu, przygotowaniu i realizacji nowych typów zajęć dydaktycznych.
 • Kompetencje przydatne w działalności promocyjnej i gotowość do pracy na rzecz promocji Instytutu Nauk Ekonomicznych UWr.
 • Kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Zakres obowiązków

 • W obszarze dydaktycznym: Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie finansów i rynku finansowego oraz innych pokrewnych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Nauk Ekonomicznych, w wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta dydaktycznego, zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności z przedmiotów: finanse międzynarodowe, rynki finansowe, inwestycje, instrumenty finansowe, podstawy finansów, zarządzanie finansami, analiza finansowa, metody oceny projektów gospodarczych, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, bankowość, usługi finansowe w języku polskim i angielskim.
 • W obszarze organizacyjnym: Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Instytucie, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu, w tym udział w organizacji konferencji naukowych, seminariów, spotkań, sympozjów, afiliowanych przez Instytut.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją, organizacją i usprawnianiem procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych.
 • Działania promujące Instytut Nauk Ekonomicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”. W przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji dydaktyki i popularyzacji nauki.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt dydaktyczny.82.2024.ZZF.INE.WPEA.MR”.