Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs numer 80.2024.ZOTE.WPAE.AW z dnia 24.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
– dyscyplinie/dyscyplinach: ekonomia i finanse
– w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia: czas nieokreślony

Termin składania dokumentów: 30.06.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 • W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim) w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Oczekiwana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Posiadanie dorobku naukowego wpisującego się w plany badawcze Instytutu Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, potwierdzonego publikacjami w tej dyscyplinie, w szczególności z zakresu teorii makroekonomii.
 • Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, umożliwiające prawidłową realizację zajęć w szczególności z przedmiotów: makroekonomia, mikroekonomia w języku polskim i angielskim.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi, w tym udział w konferencjach naukowych.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie: ekonomia i finanse, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 • Złożenie oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie ekonomia i finanse w 100%.
 • Doświadczenie i umiejętności popularyzacji wiedzy ekonomicznej (ważne przy przedmiotach skierowanych do studentów nieekonomicznych kierunków).
 • Kultura osobista.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności z przedmiotów: makroekonomia, makroekonomia 2, mikroekonomia.
 • Prowadzenie badań naukowych, współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie działalności badawczej.
 • Aktywność naukowa w dyscyplinie ekonomia i finanse wg przyjętych standardów na UWr (publikacja prac naukowych w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym).
 • Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Instytucie, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WPAiE.
 • Przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie: - w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko…” - w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko…”.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklaracja, że kandydat będzie w 100% prowadził badania naukowe w dyscyplinie Ekonomia i Finanse (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki. W autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności i odnieść się do kryterium umiędzynarodowienia.
 • Wykaz publikacji naukowych (za okres nie dłuższy niż 10 lat), dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „adiunkt.80.ZOTE.WPEA.AW”.

  Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.