Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
RP-1115/1/4/23/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godziny 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – tytuł zawodowy lekarza
 • – prawo wykonywania zawodu lekarza
 • – stopień doktora w dyscyplinie nauki medyczne
 • – specjalizacja z położnictwa i ginekologii
 • – pierwszy autor w co najmniej 2 publikacjach oryginalnych, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach właściwego Ministra ds. szkolnictwa wyższego. Za publikację oryginalną w niniejszym dokumencie rozumie się artykuł naukowy albo monografię naukową (nie wlicza się w to rozdziałów w monografiach), których definicje określa rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
 • – autor lub współautor publikacji naukowych wydanych w ostatnich dwóch latach poprzedzających wniosek o zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 140 pkt MEiN jako sumaryczną punktację wartości całkowitych przypisanych dla czasopism i wydawnictw naukowych zgodnie z rokiem ich wydania
 • – sumaryczny IF co najmniej 10
 • – zainteresowania pracą naukową i badawczą
 • – udokumentowana działalność dydaktyczna i organizacyjna
 • – dobra znajomość języka angielskiego
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązujący na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560.)
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:
  „Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
  w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach”