Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
RP-118/1/3/5/2024

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk farmaceutycznych,
 • pierwszy autor w co najmniej 2 publikacjach oryginalnych, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach właściwego Ministra ds. szkolnictwa wyższego. Za publikację oryginalną w niniejszym dokumencie rozumie się artykuł naukowy albo monografię naukową (nie wlicza się w to rozdziałów w monografiach), których definicje określa rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej,
 • autor lub współautor publikacji naukowych wydanych w ostatnich dwóch latach poprzedzających wniosek o zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 140 pkt MEiN jako sumaryczną punktację wartości całkowitych przypisanych dla czasopism i wydawnictw naukowych zgodnie z rokiem ich wydania,
 • autor lub współautor przynajmniej 10 publikacji w czasopismach znajdujących się w wykazie Journal Citation Reports,
 • sumaryczny IF co najmniej 20,
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej z wykorzystaniem hodowli komórkowych,
 • znajomość farmakologii w stopniu zaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • udokumentowana działalność dydaktyczna (doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami) i organizacyjna,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • umiejętność współpracy w zespole

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ▪ oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz o niezamieszkiwaniu w ciągu ostatnich 20 lat państw innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa obywatelstwa, zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)

Załączniki