Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego
 • autorstwo co najmniej jednego artykułu w czasopismach ujętych w wykazie prowadzonym na potrzeby ewaluacji działalności naukowej na poziomie co najmniej 140 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu)

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Medycznego KUL,
  ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, pok. 803A
  w terminie do dnia 26 czerwca 2024 r.
  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 31 lipca 2024 r.