Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75. Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 24/2024/NA/WNST/IFiz

Słowa kluczowe: Model Standardowy i jego rozszerzenia, modele mas i mieszań neutrin, symetrie CP i zapachowe, leptogeneza, ciemna materia

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fenomenologii Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeń,
 • udział w badaniach fenomenologicznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych, ukierunkowanych na teorię neutrin,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych indeksowany w bazie Scopus lub Web of Science,
 • znajomość metod numerycznych i analitycznych w fizyce,
 • udokumentowana aktywność międzynarodowa,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • udokumentowane zagraniczne staże lub pobyty naukowe,
 • znajomość języków programowania, preferowane: C++, Python,
 • znajomość systemów algebry komputerowej oraz systemu Linux,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty krajowe i/lub zagraniczne,
 • plan badań naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • spełnianie wymagań dydaktycznych zgodnych z potrzebami Instytutu Fizyki.

Mile widziane

 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • list rekomendacyjny,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki