Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą
w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse, • posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej, w tym udział w projektach badawczo-rozwojowych, • posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej, • załączyły koncepcję rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie posiadanie wykształcenia kierunkowego związanego z metodami ilościowymi, • dodatkowym atutem będzie aktywność w środowisku naukowym wyrażająca się w szczególności wystąpieniami na konferencjach i seminariach naukowych, w tym międzynarodowych, • preferowani będą kandydaci, którzy kierowali bądź koordynowali zespołem realizującym projekt naukowy finansowany ze źródeł zewnętrznych, • preferowani będą kandydaci, którzy realizowali granty we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, zwłaszcza finansowane w ramach Narodowego Centrum Nauki, Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat, • dodatkowym atutem będzie posiadanie wysoko punktowanych publikacji naukowych (co najmniej 100 punktów), indeksowanych w Scopus i Web of Science, • dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania SPSS, Statistica, Gretl, • dodatkowym atutem będzie umiejętność tworzenia kodu w języku R, • w przypadku obcokrajowców niezbędne jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 10/2024/AD/KAGiF/WF” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.