Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Instytut Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie literaturoznawstwa. Poszukujemy osoby prowadzącej prace badawcze w dziedzinie literaturoznawstwa chińskiego udokumentowane dorobkiem, silnie zmotywowanej do pracy dydaktycznej, posiadającej wiedzę merytoryczną w zakresie literatury chińskiej oraz doświadczenie dydaktyczne obejmujące także nauczanie języka chińskiego jako obcego. Oczekujemy gotowości prowadzenia zajęć na pierwszym i drugim stopniu studiów (licencjackich i magisterskich). Pensum dydaktyczne wynosi 210 godzin lekcyjnych w ciągu roku akademickiego.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie literaturoznawstwa (literaturoznawstwo chińskie)
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji z dziedziny literaturoznawstwa chińskiego, udziału w konferencjach
 • Perspektywa rozwoju naukowego prowadzącego do habilitacji
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej (dydaktyka języka chińskiego)
 • Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu historii literatury chińskiej
 • Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka chińskiego (mandaryńskiego), dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu kultury chińskiej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w dziedzinie literaturoznawstwa chińskiego (210 godzin lekcyjnyh w ciągu roku akademickiego)
 • udział w konferencjach
 • obowiązek publikacyjny

Oferujemy

 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakaji dzieci
 • "13" pensja
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • program emerytarny
 • ubezpieczenia na życie
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • dodatkowe dni wolne na kształcenie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
 • Curriculum Vitae
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych za granicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami)
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
  Instytut Orientalistyki
  ‘Konkurs’
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  ul. Grunwaldzka 6
  60-780 Poznań
  Lub mailowo na adres: azjatystyka@amu.edu.pl w temacie podając nr referencyjny konkursu konkurs_7_Neo_adiunkt_1_2024 w terminie do 30.06.2024