Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej w zakresie socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i technologii komunikacyjnych, społecznych aspektów zmian technologicznych oraz/lub metodologii badań socjologicznych, w tym analizy danych ilościowych (w tym dużych baz danych), udokumentowane odpowiednimi osiągnięciami, tj. autorskimi lub współautorskimi monografiami naukowymi lub rozdziałami w monografiach wydanych w uznanych wydawnictwach naukowych lub artykułami naukowymi w czasopismach indeksowanych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych,
 • staż zagraniczny w ośrodkach badawczych i/lub widoczną aktywność naukową na skalę międzynarodową,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi w międzynarodowych i/lub krajowych konkursach,
 • gotowość do proponowania nowych projektów badawczych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie) oraz języka angielskiego co najmniej na poziomie C1.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres: filozof@uj.edu.pl, tytuł: „adiunkt
  w Instytucie Socjologii 1227.1101.74.2024” lub
  przesyłką pocztową na adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
  z adnotacją „adiunkt w Instytucie Socjologii 1227.1101.74.2024”