Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Nr ref.: 17/2024/NA/WNP/IBBiOS
Słowa kluczowe: hodowle komórkowe, techniki molekularne, sekwencjonowanie, ekspresja genów
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki biologiczne, z wykorzystaniem linii komórkowych, tkanek zwierzęcych i technik molekularnych, udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR),
 • aktualny, znaczący, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki biologiczne lub w dyscyplinach pokrewnych, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science, w tym publikacje, w których kandydat/tka jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • praktyczna i udokumentowana publikacjami znajomość metod i technik badawczych obejmujących testy toksyczności, izolację DNA i RNA, klonowanie, sekwencjonowanie, PCR, RT qPCR i TaqMan qPCR, techniki mikromacierzy, testy ELISA, cytometria przepływowa, Western Blot,
 • praktyczne i udokumentowane publikacjami kompetencje w zakresie hodowli linii komórkowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań,
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej potwierdzone wspólną publikacją lub projektem,
 • udokumentowane zagraniczne staże naukowe,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • znajomość technik i metod statystycznych stosowanych w naukach ścisłych i przyrodniczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni z zakresu fizjologii zwierząt,
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

Mile widziane

 • doświadczenie w zakresie mikrobiologii,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w zakresie nanobiotechnologii inanotoksykologii z wykorzystaniem linii komórkowych oraz technik biologii molekularnej iimmunologii, na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”,
 • przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • utrzymanie hodowli linii komórek ludzkich, w szczególności: przenoszenie i bankowanie komórek, testowanie czystości hodowli, prowadzenie eksperymentów, zbiór i analiza danych, prowadzenie dokumentacji,
 • udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz udział w realizacji projektów w charakterze kierownika projektu i/lub wykonawcy,
 • dążenie do nawiązywania i realizowania współpracy międzynarodowej poprzez udział w badaniach i publikowanie wyników tych badań,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: biologia i biotechnologia(w tym moduły nanotoksykologia, organizmy w warunkach stresu środowiskowego, zarys fizjologii zwierząt, pracownie licencjackie i magisterskie) według zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektora kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych,
 • zaangażowanie w działalność popularyzującą naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji