Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sztuki i Designu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Sztuki i Designu

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce,
 • publikacje w dyscyplinie nauki o sztuce (artykuły naukowe w czasopismach i monografiach recenzowanych, potwierdzone skanem spisu treści bądź DOI),
 • czynny udział w życiu naukowym (uczestnictwo w konferencjach, sympozjach),
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących sztuki współczesnej i kultury wizualnej,
 • umiejętność prowadzenia prac organizacyjnych w dziedzinie wydarzeń kulturalnych i projektów badawczych,
 • umiejętność przygotowywania wniosków na projekty badawcze,
 • czynna znajomość języka obcego (angielskiego lub innego języka konferencyjnego).

Mile widziane

 • udział w grantach lub projektach naukowych.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań związanych z procesem kształcenia,
 • Aktywne uczestnictwo w życiu środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu i Katedry, udział w projektach badawczych,
 • Rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Oferujemy

 • Praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje;
 • wykaz publikacji naukowych w dyscyplinie nauki o sztuce (potwierdzone skanem spisu treści bądź DOI) wraz z wykazem wystąpień konferencyjnych;
 • wykaz projektów badawczych z zaznaczeniem funkcji (kierownik grantu, wykonawca, etc.);
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy;
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.);
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Sztuki i Designu, ul. Podbrzezie 3, (Sekretariat, pok. 3.4), 31-054 Kraków lub drogą mailową