Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w jednej z następujących dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości/ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu/ekonomia/finanse wg poprzedniej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych;
 • zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych lub metod prognozowania w naukach społecznych, szczególnie w zarządzaniu, ekonomii, finansach;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć i publikowania prac naukowych w obu językach;
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych;
 • umiejętność pracy w zespole;

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w aplikowaniu o finansowanie projektów badawczych w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych oraz udział w zespołach realizujących takie projekty

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub badań interdyscyplinarnych obejmujących m. in. dyscyplinę nauk o zarządzaniu i jakości, prezentowania ich, publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących w uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu statystyki, podstaw ekonometrii, badań operacyjnych oraz prognozowania, w języku polskim i angielskim, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.

Oferujemy

 • pełen etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1;
 • klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3;
 • wykaz dorobku naukowego (publikacje, realizowane projekty badawcze, w szczególności finansowane ze źródeł zewnętrznych, odbyte staże naukowe);
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki