Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa
Politechnika Częstochowska
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w katedrze budownictwa lądowego na Wydziale Budownictwa

Nasze wymagania

 • 1. Deklaracja publikowania w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 • 2. Gotowość zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej w pełnym wymiarze czasu pracy na okres jednego roku.
 • 3. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
 • 4. Posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych lub kursu pedagogicznego.
 • 5. Udokumentowane doświadczenie w: prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, prezentacji wyników badań (konferencje lub seminaria).
 • 6. Znajomość zagadnień z zakresu modelowania fizycznych procesów technicznych, utylizacji i zagospodarowania odpadów przemysłowych w zakresie umożliwiającym tworzenie nowych rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, w szczególności dedykowanych procesom budowlanym potwierdzone dorobkiem publikacyjnym.
 • 7. Umiejętność obsługi programów biurowych (np. Word, Excel, itp.), programów CAD, umiejętności wykorzystania oprogramowania do symulacji numerycznych.
 • 8. Dobra znajomość języka angielskiego.
 • 9. Dobra znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 • 10. W przypadku kandydatów z innych dyscyplin niż inżynieria lądowa, geodezja i transport mile widziane udokumentowane kompetencje dydaktyczne z zakresu budownictwa.
 • 11. Pisemna opinia samodzielnego pracownika naukowego.

Mile widziane

 • 1. Mile widziane udokumentowane poszerzone kompetencje matematyczne.
 • 2. Mile widziane samodzielne opracowania naukowe.

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału Budownictwa.
 • 2. CV kandydata do pracy.
 • 3. Kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje kandydata.
 • 4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.
 • 5. Kopie posiadanych świadectw pracy.
 • 6. Deklaracja publikowania w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 • 7. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy na okres jednego roku.
 • 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 9. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

Załączniki